Wie zijn wij?

 
Een kleine historie
Wat zijn Baptisten?
De Unie van Baptistengemeenten

 

DE THUISHAVEN

smeedwerk

De naam is heel kenmerkend voor de gemeente: baptistengemeente De Thuishaven in Kollumerzwaag wil een gemeenschap zijn van mensen die om elkaar geven, die er voor elkaar willen zijn.
In een samenleving waarin individualisme hoogtij viert, waarvan "ieder voor zich" en "zelfredzaamheid" de kenmerkende uitspraken zijn, wil onze gemeente een ontmoetingsplaats zijn waar mensen een warme belangstelling voor elkaar hebben en elkaar daadwerkelijk willen helpen. Een echte Thuishaven dus!

Toch zijn we niet een verzameling volmaakte mensen die alles precies goed doen en op alle vragen een antwoord weten. Als u op zoek bent naar een volmaakte gemeente dan bent u bij ons aan het verkeerde adres!


In een wereld die steeds bedreigender en angstaanjagender wordt, waardoor mensen hun geestelijke evenwicht verliezen wil onze gemeente een plaats zijn waar geestelijke rust kan worden gevonden.
Deze rust is te vinden in de Here Jezus Christus die heeft gezegd: "Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven."
Onze diensten ademen deze rust door de fijne liederen die we met elkaar zingen, door de diepgaande, maar toegankelijke prediking, door de gemoedelijkheid en gezelligheid. Ook door de openhartigheid, het met elkaar bidden, getuigenissen geven, dankbaar zijn voor Gods liefde die ons verstand te boven gaat!

We geloven dat de Bijbel het Woord van God is,
we belijden Jezus Christus als de Zoon van God en willen Hem verkondigen als de enige Weg tot God de Vader.
We geloven dat Hij voor onze zonden gestorven is.
We geloven dat Hij uit de dood is opgestaan.
We geloven in de Heilige Geest die ons in alle waarheid wil leiden en mensen totaal kan veranderen.
We geloven dat God nog steeds wonderen doet.
We geloven dat we in het einde der tijden leven en dat Jezus Christus spoedig zal terugkeren naar deze aarde.

Bent u op zoek naar zo'n gemeente?
Kom rustig eens een dienst bezoeken, de deur staat voor u open iedere zondagmorgen om half tien!
U kunt ook contact opnemen via deze website.

   

Een kleine historie 

We zullen - in een notendop - de geschiedenis van onze Gemeente vertellen.

Op 9 december 1937 werd de Baptistengemeente te Zandbulten officieel, als zelfstandige gemeente, gesticht, maar het allereerste begin van haar geschiedenis ligt een paar jaar eerder.
In het begin van de dertiger jaren was evangelist J. Kits erg actief in de omgeving van Zandbulten. Hij trok met zijn tent-evangelisatie veel belangstelling. Door samenwerking met enkele Baptisten predikanten, waaronder ds. G. Visser van Noordbergum, kwamen veel mensen in deze moeilijke tijd in aanraking met het Evangelie en ook met de manier waarop de doop door Baptisten werd bediend.
Een aantal van hen gaf gevolg aan de bijbelse opdracht zich te laten dopen; dit gebeurde in de gemeente te Noordbergum. In 1944 werd door een geweldige offervaardigheid van de gemeente de schuld, die nog op het kerkgebouw rustte, geheel afgelost.

 

Het kerkje te Zandbulten
Op 10 augustus 1935 werd de eerste steen gelegd, door ds. Visser, van het kerkje te Zandbulten, dat in oktober van dat jaar in gebruik werd genomen.

De eerste voorganger van de prille gemeente was ds. W. Wolters. Hoewel klein, ontplooide de gemeente in de beginjaren reeds allerlei activiteiten: openluchtbijeenkomsten en evangelisatiediensten in de naaste omgeving.

In 1939 werd ds. Wolters opgevolgd door ds. K. Baptist. Onder diens leiding en vooral ook van zijn opvolger ds. B. Fabrie, vond een geweldige uitbreiding van activiteiten plaats. Vooral het jeugdwerk werd goed georganiseerd.
 
De oorlogsjaren waren voor het gemeentelijk werk heel moeilijk. Openluchtsamenkomsten werden door de bezetter verboden, er was gebrek aan brandstof, enz. Na de oorlog werd het openluchtwerk weer met voortvarendheid ter hand genomen. Zondagsmiddags na de dienst was de gemeente te vinden op de Brink in Veenklooster of in Kollumerzwaag, waar zingend en sprekend het Evangelie werd verkondigd. Velen kwamen daardoor tot geloof, lieten zich dopen en sloten zich aan bij de gemeente. In die jaren was er een geweldige groei. In 1949 is er het begin van interkerkelijke samenwerking: samen met de Hervormde en Gereformeerde kerken worden evangelisatie-bijeenkomsten gehouden.

Enkele foto's "uit de oude doos":

historie1
historie2
historie3

In 1952 (ds. J. van Dam) wordt gestart met de uitgave van een gemeenteblad: de "Kerkklok". In hetzelfde jaar gaat de gemeente de bundel "Lofzangen & Gebeden" gebruiken. In 1950 telde de gemeente meer dan 100 leden.
In 1961 werd tezamen met de gemeente te Dokkum (ontstaan door evangelisatiewerk vanuit Zandbulten) een predikant beroepen: ds. H. Ploeger. Onder zijn leiding worden allerlei activiteiten opnieuw ter hand genomen.
 

historie4

In 1963 worden plannen gesmeed voor een nieuw kerkgebouw. Onder leiding van de opvolger van ds. Ploeger, ds. D. Boschma, worden deze plannen omgezet in werkelijkheid. 


Op 26 januari 1969 kan het nieuwe (huidige) kerkgebouw in gebruik worden genomen.
historie5

Voorgangers die daarna de gemeente hebben gediend zijn ds. M.J.G. de Vink, die veel opbouwend werk verrichtte, ds. J. Scholtens (bloeiend jeugdwerk, het aantal leden stijgt weer boven de honderd), ds. N. Schipper (beroepen tezamen met de gemeente Dokkum) en ds. W. Greven (tevens een aantal jaren samen met Dokkum).

Op dit moment is er geen vaste voorganger. Enkele oudsten van de gemeente gaan regelmatig voor in de diensten, aangevuld door sprekers "van buitenaf". Het pastorale werk wordt verzorgd door een (betaalde) pastoraal werker, aangevuld door bezoekteams.

De gemeente telt op dit moment ongeveer 90 leden. Daarnaast is er een vaste vriendengroep die zeer betrokken is bij het werk van de gemeente.


 

Wat zijn Baptisten? 

Baptisten zijn christenen, leden van een christelijke kerk in de protestante traditie. De gemeente van Jezus Christus bestaat uit vele kerken. Baptisten zien zich niet als de enige ware kerk. Zo bijzonder voelen zij zich niet. Baptisten putten samen met anderen hun geloof en levensbeginsel uit de Bijbel. Het Woord van God, de Bijbel is voor baptisten de betrouwbare en gezaghebbende bron van geloof en leven. Ze onderscheiden zich dus niet op sektarische wijze van andere christelijke geloofsgemeenschappen.  

Wat geloven baptisten?

De Bijbel bepaalt ons bij God en bij Jezus Christus. Iedereen heeft vergeving en bevrijding van zonden nodig om met God omgang te kunnen hebben. Dit is alleen te vinden in Jezus Christus, die door zijn dood de zonden wegnam. Op de derde dag na zijn dood heeft God Hem opgewekt.
De opstanding van Jezus maakte duidelijk dat Hij echt Gods Zoon is. God zelf wees Hem aan als zijn representant. Jezus zal het eeuwige leven geven aan allen die Hem geloven, liefhebben en willen volgen. God heeft Hem opgenomen in de hemel. Toch is Hij door zijn Geest bij ons. Op zekere dag zal Christus op aarde komen. Zijn koninklijke macht en heerlijkheid zal door iedereen gezien worden (jawel, ook door u!). Dit geloof wordt met vele kerken samen beleden.

Waarop leggen baptisten het accent?

Geloof wordt niet geërfd. Het gaat niet via de natuurlijke weg over van ouders op kinderen. Niemand wordt buiten zijn wil om ingelijfd in de gemeente van de Heer. De gemeente van Christus bestaat uit mondige mensen, die er persoonlijk voor gekozen hebben de Heer te volgen.
Baptisten leggen volop de nadruk op God die eerst voor mensen gekozen heeft. Bovendien ligt het accent op de persoonlijke keuze van de mens die een antwoord is op het genadig aanbod van God. God wekt dus in mensen het geloof. En gelovigen zijn mensen die met dankbaarheid antwoord geven aan de Heer.

   

Uitnodiging boven het doopvont in onze kerk
te Kollumerzwaag

Eerst geloven, dan dopen!

De manier waarop een persoonlijke keuze voor God gemaakt wordt is al oud. We vinden dit antwoord op het aanbod van Gods genade al in de Bijbel. In de bijbelse taal wordt de persoonlijke keuze voor God 'tot geloof komen' genoemd. Wie tot geloof kwam liet zich dopen. Het geloof gaat dus aan de doop vooraf. Deze persoonlijke beslissing wordt vervolgens openbaar gemaakt door de doop.

Gedoopt worden is onder meer met Christus begraven worden en met Hem opstaan (Romeinen 6:1-4). Het betekent dood en nieuw leven tegelijk. De genadige God wekt tot nieuw leven. Hij vergeeft ons en wast de zonden af. Naar bijbels model wordt dit uitgebeeld door de onderdompeling: de dopeling gaat onder in het water, wordt erin begraven en staat er weer uit op, als uit een graf. Het Nieuw-Testamentische woord 'dopen' betekent 'onderdompelen', in het Grieks: baptizein. Daar komt ook het woord 'baptist' vandaan.

Zodra een mens tot geloof komt maakt hij deel uit van een grote familie. Volgelingen van de Heer hebben altijd broers en zussen, de overige kinderen van God. Het geloof en de daarbij behorende doop verbinden individuele gelovigen tot één lichaam, de gemeente. Op de voedingsbodem van de eenheid met de Heer groeit de onderlinge saamhorigheid.
Ook leeft het besef dat gelovigen samen een opdracht met het oog op de wereld ontvangen hebben.

Door de doop wordt iemand lid van deze gemeenschap, de gemeente van Jezus Christus. Allen zijn verantwoording schuldig aan de hoogste autoriteit: Christus, het hoofd van de gemeente. De daar direct onder komende 'hoogste instantie' is de gemeentevergadering, waar de gemeente haar beleid bepaalt en besluiten neemt. Ieder gemeentelid draagt dezelfde verantwoordelijkheid voor elkaar, voor de gemeente en voor de wereld.
 

Gemeenteleven

De gemeente van de Heer is bedoeld als plaats van delen en vieren. Baptisten ervaren de ontmoeting met elkaar in de regel als hartverwarmende 'gemeenschap van gelovigen'. Je zou gemeenteleven met gezinsleven kunnen vergelijken. Soms gaat er wel eens iets mis in het gezin, maar meestal wordt gevierd en gedeeld. Zo deelt de gemeente bijvoorbeeld bij de geboorte van een baby in de vreugde over het jonge leven. In de zondagse samenkomst wordt een zegen van God gevraagd over de nieuwgeborenen en de ouders.

Baby's en peuters kunnen terecht in de crèche en weer wat later (vanaf 4 jaar) gaan kinderen naar de zondagsschool. Voor de jeugd vanaf 12 jaar is er een tienergroep, een tussenjeugd groep en een oudere jeugd groep. In de activiteiten voor de jeugd kunnen jonge mensen Jezus leren kennen.

De geloofsopbouw krijgt in de gemeente volop aandacht bij de prediking op zondag en in de Bijbelstudiegroepen / huiskringen.


 

De Unie van Baptistengemeenten 


Gelovigen horen bij elkaar. Gemeenten eveneens. In het Nieuwe Testament lezen we van gemeenten die zich verantwoordelijk voor elkaar voelen en elkaar bijstaan. Om dit besef handen en voeten te geven hebben baptisten de 'Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland' opgericht. Tevens kunnen de gemeenten elkaar helpen de gezamenlijk ontvangen opdracht uit te voeren.

Het doel van de Unie is:

  • Onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  • De gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheid te    scheppen om de beginselen der gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  • Mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland (aldus artikel 3 der Statuten).

De Unie kan niet, zoals een synode dat wel kan, over de hoofden van de gemeenten heen bindende uitspraken doen. Uit het voorgaande is al duidelijk dat baptisten een gemeenschappelijk geloofsgoed kennen ook al is dat niet in een geloofsbelijdenis neergelegd. Met inachtneming daarvan is iedere gemeente op het punt van geloof, leer en leven zelfstandig. De Unie kan omschreven worden als een samenwerkingsverband van gemeenten die ervoor gekozen hebben aandacht te schenken aan zending en evangelisatie, opleiding van voorgangers, kerkbouw en nog meer.

In een baptistengemeente is veel te beleven. Ook in de Unie gonst het van activiteiten. Het gaat ons, baptisten, niet om de belevenis op zich. Het gaat om God en om zijn eer. We hebben persoonlijk en gezamenlijk een band met God. Deze verbinding is tot stand gebracht door Jezus Christus. We voelen ons dus in Christus verbonden.

unie2