De gemeente

 
Belangrijke adressen
De Raad der Gemeente en Pastoraal Werker
Jeugdwerk
Vrouwen Contact
Commissie bijzondere diensten
Gemeentecombo "Inspiration"
Beheerscommissie
Bezoekteams en bloemendienst
Publicaties

 

Belangrijke adressen en telefoonnummers

KERKGEBOUW:
Schoolstraat 28
9298 PT Kollumerzwaag

SECRETARIAAT:

Zr. Ina de Vries
Mearsloatswal 35
9101 DP Dokkum
Tel. 0519-251179
Email: bg.dethuishaven@gmail.com


Penningmeester van de gemeente:
Dhr. J. Visser.
BANK EN GIRO
De gemeente beschikt over de volgende rekeningnummers:
Rabobank: 34.61.96.191 / Postgiro: 17.20.119 t.n.v.: Penningmeester Baptisten Gemeente Kollumerzwaag te Damwoude.


De vrijwillige bijdragen en andere betalingen voor de gemeente kunnen op deze rekeningen worden gestort, met duidelijke vermelding van het doel. 


De Raad der Gemeente

SAMENSTELLING VAN DE RAAD

Zr. S. Bouma - de Vink
Zr. A. Dijkstra-van der Sluis
Br. J. Dijkstra
Br. J. Hiemstra
Br. B. de Jager
Br. S. Jansen
Zr. B. Medenblik
Zr. I. de Vries
Zr. M. de Vries - de VinkPastoraal Werker

Onze Pastoraal Werker is
Ds. J. Foppen

Telefoon: 06 53 71 72 82
 

Jeugdwerk


Zondagsschool

Elke zondag tijdens de kerkdienst is er een zondagsschool voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Er wordt met de kinderen gebeden, gezongen, een verhaal verteld en een werkje gemaakt.
Er komen meestal tussen de 10 en 15 kinderen.

Ook organiseert de zondagschoolleiding ieder jaar in de herfstvakantie de Vakantie Bijbel week. (VBW)
Veel kinderen uit Kollumerzwaag e.o. komen dan naar de kerk en beleven daar samen een aantal fijne dagen met zang, bijbellezen, verhalen, creatieve activiteiten en spel.
Deze week wordt afgesloten in de dienst op de zondag aan het eind van de herfstvakantie, waarvoor ook de ouders worden uitgenodigd. Dit is altijd een heel feestelijke dienst.

Tienergroep

De Tienergroep komt drie keer per maand bij elkaar tijdens de dienst. Dit is voor jongeren van plm. 12 t/m 16 jaar.

Crèche

Elke zondagmorgen tijdens de dienst is er creche. 

zondagsschool
 


Oudere jeugd

De oudere jeugd van de gemeente komt eens in de twee weken bij elkaar voor Bijbelstudies, geloofsgesprekken, elkaar opbouwen en bemoedigen en het organiseren van allerlei activiteiten in de gemeente zoals jeugddiensten, sportactiviteiten, acties voor een goed doel enz.

 

 

Vrouwen Contact


Bestuursleden:
 
Presidente :  Zr. T. van Hijum
Penningmeesteresse:  Zr. S. de Roos
Secretaresse: Zr. G. de Vries-Eekema

Kaarten voor de zieken : Zr. S. de Groot-Lourens

zusterhulp


De vrouwen komen om de 14 dagen op woensdagmiddag bijeen.

Een belangrijke activiteit is de Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag: samen met onze zusters verbonden over de hele wereld, bidden we voor de vrouwen die geen vrijheid hebben zoals wij hier in Nederland. 
 
Verder hebben we nog allerlei leuke en leerzame activiteiten op het programma, en ook gezellige uitstapjes! 

Kom gerust eens langs op woensdagmiddag bij Vrouwen Contact!


Commissie Bijzondere Diensten (CBD)

De CBD zoekt samen met de gemeente naar wegen om de Here Jezus Christus en Zijn verlossende werk bekend te maken in de wereld en onder de mensen, en zo op deze manier gehoorzaam te zijn aan de opdracht die Christus aan ons als zijn volgelingen gegeven heeft.
Het is erg belangrijk om persoonlijk in woord en daad getuige van Christus te zijn, maar ook het belang om samen als gemeente naar buiten toe krachtig en vol liefde te getuigen van het evangelie, mag zeker niet onderschat worden.
Daartoe organiseert de CBD diensten waaraan een externe muziekgroep of koor medewerking verleent.
In de regel is dat de vierde zondag van de maand.

 


koor
 

 

Gemeentecombo "INSPIRATION"

Deze muziek- en zanggroep, die op initiatief van ds. Greven is ontstaan, draait alweer een tijdje mee binnen onze gemeente.
Het combo bestaat uit een vijftiental enthousiaste leden. De bezetting  bestaat o.a. uit: keyboard, piano, basgitaar, slagwerk, dwarsfluit, altfluit en een aantal zangers en zangeressen.
Het hoofddoel van het combo is: op een blijde manier, samen met de gemeente, God lof en eer te brengen d.m.v. muziek en zang.

De groep verleent haar medeweking in de eerste plaats aan de diensten in de baptistengemeente De Thuishaven en in bijzondere gevallen ook buiten de gemeente.
Ook proberen wij de gemeente nieuwe liederen aan te leren, want sommige nieuwe liederen zijn zo prachtig dat het gewoon jammer zou zijn om er niets mee te doen.
Het combo repeteert elke week op dinsdagavond van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur. Op deze avonden wordt er op een serieuze, maar in een ontspannen en plezierige sfeer gerepeteerd.
De muzikale leiding van het combo is in handen van zr. Yvette de Vries.
insp1
 
insp2


insp3
insp3

 

Beheerscommissie

De Beheerscommissie verzorgt het onderhoud van de tuin en het kerkgebouw.

vissen en broden
Voorzitter van de beheerscommissie is
br. Jaap Visser

Verder maken deel uit van de commissie:
br. Johannes Medenblik
br. Dick Kempenaar
br. Sake de Vries

 

Bezoekteams

Er zijn in de gemeente een aantal bezoekteams, die ieder een aantal broeders en zusters bezoeken. Het gaat hierbij om de ouderen en zieken.

Organisatie:
Zr. G. de Vink-Strampel tel.  461561

Bloemendienst

Organisatie en contactadres:
Zr. G. de Vink-Strampel  tel. 461561

bouquetPublicaties

GEMEENTEBLAD "DE KERKKLOK"

Redaktie:  Zr. Aly Dijkstra en zr. Wies Dijkstra

De onkosten van deze maandelijkse uitgave worden bestreden uit abonnementsgelden. De hoogte hiervan staat niet vast; er wordt echter per abonnement miminaal een bijdrage van €15,-- per jaar verwacht.
 


kerkklok