OfficiŽle gegevens van Baptistengemeente De Thuishaven te Kollumerzwaag
(ANBI)

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) gekregen.
Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren zijn aangewezen als ANBI.
Voor ANBI's gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Vanwege de ANBI-status moeten alle bij de Unie aangesloten plaatselijke gemeenten gegevens bekend maken op hun website.
Deze gegevens volgen hieronder.


De statuten van de gemeente waar naar wordt verwezen zijn vastgesteld op 16 december 1993.
 

1 - De naam van de gemeente, de grondslag en het doel van de gemeente zijn vastgelegd in Artikel 1, 2 en 3 van de Statuten:


Naam (art. 1)

De gemeente draagt de naam ''Baptistengemeente De Thuishaven'' hierna te noemen de gemeente.
De gemeente is gevestigd te Kollumerzwaag en is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.
De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands recht.


Grondslag (art. 2)

De gemeente heeft als fundament de Here Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en de mensen.
Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geÔnspireerde Woord van God en als enig betrouwbaar getuigenis van Gods openbaring. Zij erkent en belijdt de Heilige Schrift als het hoogste gezag voor geloof en leven.


Opdracht (art. 3)

De gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Here Jezus Christus:
overal het evangelie te verkondigen;
hen, die Jezus Christus als Heiland en Heer aanvaarden, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
allen, die haar zijn toevertrouwd, te leren onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft.


2 - Fiscaal nummer van de gemeente

Het RSIN/fiscaal nummer van de gemeente is 002627218


3 - Contactgegevens

Het adres is van het kerkgebouw is:
Skoallestrjitte 28
9298 PT Kollumerzwaag

Secretariaat / postadres:
Mearsloatswal 35
9101 DP Dokkum

Tel. 0519-251179

Emailadres: bg.dethuishaven@gmail.com

Fiscaal nummer: 002627218


4 - Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente De Thuishaven bestaat uit:

Voorzitter (roulerend)
Secretaris
6 overige raadsleden

De penningmeester maakt op dit moment geen deel deel uit van de raad.
Hij informeert de raad regelmatig over de financiŽle situatie van de gemeente.


5 - Beleidsplan

Samenvatting van het beleidsplan voor 2017:

Baptistengemeente De Thuishaven richt zich in 2017 op het dorp Kollumerzwaag, waar de kerk staat, en op de omgeving van Kollumerzwaag. Door middel van de website, social media en kranten wordt iedereen uitgenodigd de samenkomsten van de gemeente bij te wonen.
In het najaar van 2017 wordt gestart met bezinningsbijeenkomsten, met als doel na te gaan hoe wij als kerkelijke gemeente nog beter de mensen in onze omgeving kunnen bereiken en ten dienste kunnen staan.

Het tweede speerpunt voor 2017 is het pastoraat. Dit zal zo goed mogelijk gestructureerd worden.
Het derde speerpunt is het jeugdwerk. Een team van jeugdleiders zal intensief geschoold worden om op een eigentijdse wijze leiding te geven aan het jeugdwerk van de gemeente.
Tenslotte zijn ook de financiŽn in 2017 een beleidspunt.

Baptistengemeente De Thuishaven maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 
 

6 - Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever


Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

7 - Doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

 

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten:
 

NAAM  -  Artikel 1 

De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.


GRONDSLAG  - 
Artikel 2 


De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

DOEL  -  Artikel 3   

 

Het doel van de Unie is:

a.       onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;

b.       de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;

c.       mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

8 - Verslag van de activiteiten van de gemeente

Samenvatting van het jaarverslag over het jaar 2016:


Het ledental van de gemeente

Op 1 januari 2016 bedroeg het ledental 85, op 31 december 2016 bedroeg het ledental 86.


De raad van de gemeente

De raad heeft geen vaste voorzitter dit rouleert in de vergaderingen, deze werkwijze voldoet goed.

De raad heeft een gemeentevergadering  gehouden op 31-03 2016 en een korte gemeente vergadering na de dienst van 18-12-2016.

Er werd op 12-04-2016 een informatieve vriendenvergadering gehouden.

 

Diensten

In 2016 hebben we weer elke zondag onze samenkomsten mogen beleven.

Het waren weer gezegende diensten, waarin de blijde boodschap van Gods liefde en trouw door verschillende voorgangers en broeders verkondigd werd.

De diensten worden opgenomen met een camera en vastgelegd d.m.v. een dvd-recorder. Na de dienst worden de dvdís gebrand zodat broeders en zusters die niet meer in de kerk kunnen komen de diensten thuis kunnen meebeleven.

 

Pastoraat

De gemeente had in 2016 een pastoraal werker in dienst, voor 10 uur per week.

Er zijn veel ouderen die de diensten al sinds lange tijd niet meer kunnen bezoeken. Zij zijn heel blij als er eens een bezoekje aan hen wordt gebracht.

Gelukkig zijn er meerdere broeders en zusters in de gemeente ook actief in het bezoekwerk.

Dit bezoekwerk heeft een bepaalde structuur, er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Enkele malen per jaar vindt er een evaluatie plaats.

 

Jeugdwerk

De leiders van het jeugdwerk zijn volop bezig om een goede invulling te geven aan de jeugdavonden.

In 2016 kwam ook de tienergroep tijdens de dienst bijeen, op de eerste en de derde zondag. Allerlei onderwerpen worden daar besproken.

De Zondagsschool werd trouw bezocht door een mooi groepje kinderen. De leiding van de Zondagsschool is weer bijzonder actief geweest. We noemen ook nu weer de Vakantie Bijbelweek in de herfstvakantie, in oktober. Ook dit jaar kwamen er weer veel kinderen samen in ons kerkgebouw.

Bij de afsluitende kinderdienst worden ook de (Groot) ouders  uitgenodigd. Voor de allerkleinsten is er elke zondag de crŤche die bij toerbeurt wordt gedraaid.

Voor al deze activiteiten zijn veel vrijwilligers beschikbaar die dit werk met liefde doen.

 

Projecten

De jeugd van de gemeente neemt deel aan een project voor RoemeniŽ, samen met de jeugd van Noordbergum. Dit is een heel mooi project.

Op allerlei manieren probeert men geld binnen te halen zo o.a. op koningsdag een grote rommelmarkt en de paaseitjes met Pasen.

In maart 2016 heeft de gemeente een actie gesteund voor de voedselbank.

Ook dit jaar is in november in Kollumerzwaag weer de bekende voedselactie voor Dorcas gehouden.  De actie werd afgesloten met een bijzondere collecte in de dienst.

Taakgroepen

De taakgroepen hebben ook in 2016 weer goed gefunctioneerd: het beheer van de keuken, de kerk schoonhouden, de tuin verzorgen, de geluidstechniek, de beeldtechniek, het koffieschenken, de bloemendienst, de deurdienst enz. Iedere taakgroep heeft ťťn of twee coŲrdinatoren. De raad roept (in principe) tweemaal per jaar de coŲrdinatoren van de taakgroepen bijeen voor een bespreking. Dan worden alle taken doorgesproken en zonodig worden zaken beter op elkaar afgestemd.

 

I.K.E.

De I.K.E. (Inter Kerkelijke Evangelisatie werkgroep) organiseerde ook in 2016 weer enkele interkerkelijke diensten. Op Pinksterzondag werd in Veenklooster een interkerkelijke tentdienst gehouden. De I.K.E. organiseerde tevens de Openluchtdienst op de Brink in Veenklooster en de Kerstnachtdienst op 24 december in de Gereformeerde kerk.

 

Tot slot Ö

Als broeders en zusters die samen de gemeente De Thuishaven vormen, mochten we ook in het jaar 2016 getuigen van Gods liefde voor alle mensen. Daar zijn we heel dankbaar voor.

We mogen er op vertrouwen dat Hij ook in 2017 ons wil leiden in het samenkomen, in het overdenken van Zijn Woord, in het bidden en in het danken, in het verrichten van allerlei taken, in de zorg voor elkaar ... kortom, in het gemeente zijn.

 

9 - FinanciŽle verantwoording

 

EXPLOITATIEOVERZICHT 2017 en begroting 2018

 

 

 

 

begroting

werkelijk

begroting

Baten

Ä

Ä

Ä

 

2017

2017

2018

 

 

 

 

Bijdragen leden en vrienden van de Gemeente

26.850,00

27.476,21

26.900,00

Collecten

8.600,00

8.840,20

8.800,00

Ontvangen renten

300,00

18,23

0,00

Overige

2900,00

4232,35

2.750,00

 

 

 

 

Totaal baten

38.650,00

40.566,99

38.450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoraat

20.100,00

21.984,46

18.800,00

Huisvesting

8.150,00

7.123,07

8.320,00

Kosten Diensten

5.050,00

5.251,10

5.200,00

Uniecontributie

4.128,00

4.128,00

4.080,00

Secretariaat

1.250,00

1.407,40

1.450,00

Overige

3.830,00

4.561,73

4.010,00

 

 

 

 

Totaal lasten

42.508,00

44.455,76

41.860,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

-3.858,00

-3.888,77

-3.410,00

 10 - Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

 

Een toelichting op de begroting die in punt 9 te zien is.

                                              

De bijdragen en collectes betreffen ontvangen bijdragen en collectegelden van de leden en vrienden van de gemeente. In 2017 heeft zich een lichte stijging voorgedaan dankzij groei van de gemeente, voor 2018 wordt een lichte daling voorzien.

De overige ontvangsten worden lager begroot dan gerealiseerd in 2017, i.v.m. een bijzondere bate in 2017.

De kosten voor het pastoraat betreffen voornamelijk kosten van een pastorale medewerker. In 2018 worden lagere kosten begroot i.v.m. lagere reiskosten en een in 2017 verstrekte verhuiskostenvergoeding.   

Onder de huisvestingskosten zijn de kosten begrepen van onderhoud, verzekering en energie van het kerkgebouw. Voor 2018 wordt een stijging voorzien.  

De kosten van de diensten betreffen sprekerskosten en de kosten van begeleiding tijdens de diensten. Voor 2018 wordt een zelfde nivo voorzien.                               

De uniecontributie betreft de afdracht aan de Unie van Baptistengemeenten i.v.m. het lidmVaatschap hiervan. Voor 2018 wordt een lichte daling voorzien.                        

De exploitatie laat een negatief saldo zien. Voor 2018 wordt eveneens een negatief resultaat voorzien. Financiering hiervan geschiedt uit de algemene reserves.